Citizens' Duty

หลักสำคัญพื้นฐานสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดี

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

ศึลธรรมถือว่าเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็นคน เพราะเมื่อไรแล้วที่เราไม่มี จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เราจะขาดความยับยั้งชั่งใจ ประพฤติตัวในทางที่ไม่ดี ดังนั้นคุณสมบัติแรกของการเป็นพลเมืองที่ดีอันดับแรกก็คือการเป็นคนที่มี จริยธรรม

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับประเทศที่มีระบอบการปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมใจ ดังนั้นด้วยจิตสำนึกแล้วการเคารพ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นจึงเป็นพื้นฐานขั้นแรกที่ควรมี หนึ่งก็ครัก ชาติ สองคืออยู่ในศึลธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี และที่สำคัญที่สุดก็คือรักในผู้ปกครองของตัวเอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมาย คือสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับคนหมู่มากที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นใช้ชีวิต ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น หากที่ไดไร้ซึ่งกฏหมายแล้ว ความวุ่นวาย แตกแยก และอาชญากรรมย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการ ปฏิบัติตามกฎหมายคือหน้าที่

About Citizens

About Citizens

พลเมืองคือคำจัดกัดความของบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิชอบตามกฏหมาย ซึ่งเรียกว่านิติบุคคุล การได้รับสิทธิพลเมืองนั้นมีการถือสิทธิในหลายความหมายอาทิ การถือสัญชาติตั้งแต่กำเนิด , การขอสัญชาติผ่านกฎหมาย หรือการขอลี้ถัยโดยขอบตามกฏหมายนั่นเอง การเป็นพลเมืองนั้นตมีกฏหมายซึ่งบัญญัติไว้เป็นบรรทัศฐานเพื่อให้คนหมู่มากอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไร้ซึ่งความวุ่นวาย ดังนั้นพลเมืองทุกคนจึงต้องปฏบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีพร้อมทั้ง จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เชื่อมั่นในศาสนา และรักเคารพในผู้ที่ปกครอง และที่สำคัญที่สุดก็คือการมีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

Main institute

สามสถาบันหลัก ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา
สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์

Sample citizens

พลเมืองตัวอย่างที่เสียสละตัวเองเพื่อประเทศ

"มีใจซื่อถือคำสัตย์ สุจริต เอื้อเฟื้อจิตอันเมตตาประดาผล มองประโยชน์ส่วนรวมกว่าส่วนตน ยึดมงคลนำชีวิตชิด คุณธรรม"

Latest news

 • ‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

  ‘พลเมืองดิจิทัล’ จัดเป็นกระแสที่ในปัจจุบันนี้ได้รับแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยแนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน และประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหลัง หลังจากรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะฉะนั้นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคน จึงควรเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวอย่างชาญฉลาดพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Read more ‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

  ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

  ‘UNICEF’ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองเด็กทั่วโลก มีการดำเนินงานใน 190 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งเขตปกครองพิเศษต่างๆ ทำให้องค์กร ‘UNICEF’ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเด็กเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งให้บุคคลากรในองค์กรสามารถนำความรู้จากหลายๆขนาน ตลอดจนนวัตกรรมจากทั่วโลกมาใช้เพื่อการผสมผสานกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้นทาง ‘UNICEF’ จึงทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ โดยภายใต้การวางแผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนาเร่งรัดในเรื่องของ กฎหมาย , นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความอบอุ่นและท้องอิ่มนอนอุ่นอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ๆเด็กทุกคนที่ขาดโอกาส

  Read more ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก
 • มาดูเทรนด์ กิจกรรมการกุศล ยอดฮิตของปี 2019

  การจัดกิจกรรมการกุศลเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนที่มักจะหยิบเรื่องนี้มาจัดเพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กรช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการกุศลเดี๋ยวนี้พัฒนาไปมากเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่ใช่การมาให้เงินแล้วก็ไปเหมือนก่อน มีการดีไซน์กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานมากขึ้นไปด้วย กิจกรรมการกุศลยอดฮิตของปีนี้เค้าทำอะไรกัน

  Read more มาดูเทรนด์ กิจกรรมการกุศล ยอดฮิตของปี 2019