This Theme Supports a Custom FrontPage

มาดูวิชาหน้าที่พลเมืองสอนอะไรเราบ้างและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างไร

มาดูวิชาหน้าที่พลเมืองสอนอะไรเราบ้างและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างไร

คำว่า ‘พลเมือง’ มีความแตกต่างจากคำว่าบุคคล โดยหมายความถึง สิทธิ , หน้าที่ และเสรีภาพ ตามกฎหมายของพลเมือง ซึ่งในแต่ละประเทศ ล้วนประกอบด้วยสิทธิ , หน้าที่ และเสรีภาพ ตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยสิทธิ , หน้าที่และเสรีภาพ ล้วนเป็นปัจจัยซึ่งมาพร้อมกันเสมอ ทำให้พลเมืองของ Read more about มาดูวิชาหน้าที่พลเมืองสอนอะไรเราบ้างและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างไร