This Theme Supports a Custom FrontPage

บทบาทและหน้าที่ที่ควรจะมีของพลเมืองดี

บทบาทและหน้าที่ที่ควรจะมีของพลเมืองดี

การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้นั้น พลเมืองในประเทศต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง หากเราทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน พลเมืองที่ดี หมายถึง ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำและควรทำได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ได้กำหนดไว้ มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ถือได้ว่า พลเมืองเป็นส่วนสำคัญของสังคม ทุกสังคมต่างต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพที่ดี คือ ให้ทราบถึงบรรทัดฐานของสังคม รู้จักการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น ต้องเคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย ตามที่สังคมได้วางไว้ ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ดีในสังคม ลักษณะของพลเมืองที่ดี คือ ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน คือ ต้องมีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ เห็นความสำคัญในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของตนเอง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ สามารถประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างที่สังคมต้องการ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผล การปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีตามแนวทางประชาธิปไตยทำได้หลายด้านเช่น ด้านสังคม พลเมืองที่ดีต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมมีเหตุผล, รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้เป็นอย่างดี ร่วมพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า เสียสละเพื่อส่วนรวม ด้านเศรษฐกิจ ต้องรู้จักประหยัด อดออม, มีความซื่อสัตย์สุจริต, ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเมืองการปกครอง ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง, ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นRead more about บทบาทและหน้าที่ที่ควรจะมีของพลเมืองดี[…]

เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้ได้ผลดี

เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้ได้ผลดี

การที่เราจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น บางครั้งเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ เราจำเป็นต้องมีทีมงานที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ถึงแม้ว่าในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่ราคาดคิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กร เพราะทุกคนต่างมีความรู้ ความถนัดที่แตกต่างกันออกไป หากสมาชิกในทีมได้ลงมือช่วยกันแล้ว ผลสำเร็จที่ออกมาย่อมดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียวอย่างแน่นอน ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม คือ ช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมต้องมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว กระชับความสัมพันธ์ในทีม เนื่องจากต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น โดยมีหัวหน้าทีมเป็นผู้ดูแลควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากผลงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้มีความมั่นคงในอาชีพอีกด้วย เพราะ องค์กรจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกมากมาย มีผลกำไรเพิ่ม พลอยทำให้สมาชิกของทีมมีความมั่นคงมากขึ้น เพิ่มการยอมรับ นับถือ ความสามารถในการทำงานของสมาชิกในทีม เพราะเนื่องจากได้มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน ดังนี้ รับรู้ปัญหา สมาชิกในทีมต้องทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ว่ามีอะไรบ้าง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องช่วยกันหาข้อมูล และช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหานั้นๆ วางแผนการทำงาน เมื่อมีข้อมูลและได้วิเคราะห์หาสาเหตุแล้ว สมาชิกในทีมต้องช่วยกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สมาชิกทุกคนลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ตกลงกันไว้ ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน สมาชิกต้องทำการประเมินผลเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่า ประสบความสำเร็จตามที่คิดไว้หรือไม่ อย่างไร ลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพRead more about เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้ได้ผลดี[…]

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง

  การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ผู้นำ หากเรามีผู้นำที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือ ไม่มีความสามารถมากพอ ขาดความยุติธรรม อคติกับเพื่อนร่วมทีม ก็เป็นการยากที่จะทำให้งานสำเร็จออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำ คือ ผู้ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน โดยมีความยุติธรรม ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีอคติ ผู้นำที่ดีต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าคนอื่น รู้จักปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นตัวอย่างที่ดี รับผิดชอบในงานของตนเองและลูกน้องไม่โยนความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขและป้องกันปัญหา สอนงานเป็น คอยส่งเสริม ให้กำลังใจลูกน้องอยู่เสมอ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องมีดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ถึงกับต้องรู้มากกว่าลูกน้อง แต่ผู้นำควรจะให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ให้กับลูกน้องได้ หากผู้นำไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้ ก็จะทำให้ลูกน้องไม่มีความเชื่อมั่นและขาดความนับถือในที่สุด เป็นผู้ที่ลูกน้องให้ความไว้วางใจ สามารถปกป้องลูกน้องได้ ในยามที่ลูกน้องทำผิดพลาด และเมื่อรับปากทำสิ่งใดแล้ว ก็ควรทำให้ได้ ผู้นำต้องเป็นคนดี มีความยุติธรรม แม้ว่าผู้นำจะมีความสามารถมากแค่ไหนก็ตาม หากเป็นคนไม่ดี ลูกน้องก็ไม่อยากร่วมงานด้วย เพราะเนื่องจากไม่รู้ว่าแนวคิดของผู้นำจะมีผลประโยชน์อันใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายอย่างชัดเจน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรมRead more about คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง[…]