This Theme Supports a Custom FrontPage

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง

  การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ผู้นำ หากเรามีผู้นำที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือ ไม่มีความสามารถมากพอ ขาดความยุติธรรม อคติกับเพื่อนร่วมทีม ก็เป็นการยากที่จะทำให้งานสำเร็จออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำ คือ ผู้ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน โดยมีความยุติธรรม ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีอคติ ผู้นำที่ดีต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าคนอื่น รู้จักปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นตัวอย่างที่ดี รับผิดชอบในงานของตนเองและลูกน้องไม่โยนความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขและป้องกันปัญหา สอนงานเป็น คอยส่งเสริม ให้กำลังใจลูกน้องอยู่เสมอ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องมีดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ถึงกับต้องรู้มากกว่าลูกน้อง แต่ผู้นำควรจะให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ให้กับลูกน้องได้ หากผู้นำไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้ ก็จะทำให้ลูกน้องไม่มีความเชื่อมั่นและขาดความนับถือในที่สุด เป็นผู้ที่ลูกน้องให้ความไว้วางใจ สามารถปกป้องลูกน้องได้ ในยามที่ลูกน้องทำผิดพลาด และเมื่อรับปากทำสิ่งใดแล้ว ก็ควรทำให้ได้ ผู้นำต้องเป็นคนดี มีความยุติธรรม แม้ว่าผู้นำจะมีความสามารถมากแค่ไหนก็ตาม หากเป็นคนไม่ดี ลูกน้องก็ไม่อยากร่วมงานด้วย เพราะเนื่องจากไม่รู้ว่าแนวคิดของผู้นำจะมีผลประโยชน์อันใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายอย่างชัดเจน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรมRead more about คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง[…]