This Theme Supports a Custom FrontPage

ส่องกระจกจิตใจ ก่อนจะเป็นจิตอาสา มีอะไรบ้าง

ส่องกระจกจิตใจ ก่อนจะเป็นจิตอาสา มีอะไรบ้าง

จิตอาสาแม้จะหายไปนานในสังคมจากพิษของการเมืองกีฬาสีข้างถนนจนทำให้คนไทยหลายคนหมกมุ่นเอาชนะกันจนลืมรากเหง้าสังคมไทยเรื่องนี้ไป แต่ 2-3 ปีหลังจบกีฬาสีคนพูดถึงกันเยอะขึ้น มีกิจกรรมมากมายเพื่อเปิดทางให้เราไปร่วมทำแบบจิตอาสา แม้คนเราจะไปทำจิตอาสาด้วยเหตุผลแตกต่างกันไป แต่เราจะมาส่องกระจกจิตใจกันว่าคนจะไปทำจิตอาสาจะมีความคิดอย่างไรกันบ้าง Read more about ส่องกระจกจิตใจ ก่อนจะเป็นจิตอาสา มีอะไรบ้าง

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีเรื่องอะไรบ้าง

สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีเรื่องอะไรบ้าง

สิทธิเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ ต้องเข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง จะได้รักษาสิทธิของตัวเองพร้อมกันไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไปด้วย เพื่อให้เข้าใจเรื่องดังกล่าว เราขอพาทุกคนไปดูรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2560 ว่าเค้ากำหนดเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนไว้ว่าอย่างไรบ้าง เรื่องนี้ถูกกำหนดไว้ที่หมวด 3 มีมาตราน่าสนใจดังนี้

รัฐธรรมนูญ 60 Read more about สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีเรื่องอะไรบ้าง

มาดูวิชาหน้าที่พลเมืองสอนอะไรเราบ้างและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างไร

มาดูวิชาหน้าที่พลเมืองสอนอะไรเราบ้างและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างไร

คำว่า ‘พลเมือง’ มีความแตกต่างจากคำว่าบุคคล โดยหมายความถึง สิทธิ , หน้าที่ และเสรีภาพ ตามกฎหมายของพลเมือง ซึ่งในแต่ละประเทศ ล้วนประกอบด้วยสิทธิ , หน้าที่ และเสรีภาพ ตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยสิทธิ , หน้าที่และเสรีภาพ ล้วนเป็นปัจจัยซึ่งมาพร้อมกันเสมอ ทำให้พลเมืองของ Read more about มาดูวิชาหน้าที่พลเมืองสอนอะไรเราบ้างและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างไร