This Theme Supports a Custom FrontPage

3 อันดับมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทย

3 อันดับมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทย

อาสาสมัครกู้ภัย กลุ่มคนที่มีความเสียสละเวลาส่วนตัว สละทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อสังคม คอยช่วยเหลือทั้งเพื่อนมนุษย์ และสัตว์โลกในยามที่ได้รับความเดือดร้อน โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ หน้าที่ของพวกเขาทั้งหลายมีหลายอย่างมากที่เราได้เห็นกันบ่อยๆ คือ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เข้าไปในที่ๆ ยากต่อการเข้าถึง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นำข้าวของ เครื่องใช้ไปให้ รวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น  หน่วยกู้ภัยนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลตอบแทนแล้ว ความดีของหน่วยงานนี้คือ มีส่วนช่วยกับทางโรงพยาบาลอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่แล้วหน่วยกู้ภัยมักจะส่งผู้ป่วยได้ทันท่วงที และมีส่วนช่วยโรงพยาบาลที่มีรถฉุกเฉินไม่เพียงพอ จึงสามารถที่จะช่วยแบ่งเบางานของทางโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ละจังหวัดในประเทศไทยของเรา มีมูลนิธิกู้ภัยหลายมูลนิธิมาก แต่ที่เราได้ยินชื่อเสียงกันอยู่บ่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิร่มไทร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิแห่งนี้เกิดจากชาวจีนที่นับถือหลวงปู่ไต้ฮง ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการทำกิจเพื่อสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน จนทำให้ท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพนับถือ เพราะซาบซึ้งในความเสียสละของท่าน และเมื่อท่านได้เสียชีวิตลง ผู้ที่เคารพนับถือท่านจึงได้สร้างกุศลศาลาเป็นอนุสรณ์ เพื่อรำลึกถึงคุณงาม ความดีของท่าน โดยตั้งชื่อว่า ป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งหลังๆ มาก็มีการสร้างกุศลสถานป่อเต็กตึ๊งขึ้นเยอะมากกว่า 100 แห่งในประเทศจีน พอต่อมาคนจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจึงมีการสร้างกุศลสถานป่อเต็กตึ๊งขึ้นในไทย ปี พ.ศ.2453 โดยภายในมูลนิธิจะมีรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮง ไว้สักการบูชาRead more about 3 อันดับมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทย[…]

จิตสาธารณะคืออะไร หมายถึงอะไร

จิตสาธารณะคืออะไร หมายถึงอะไร

  สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ผู้คนก็ยึดติดวัตถุนิยมอย่างมากเสียจนบางครั้งเราลืมให้ความสำคัญในด้านจิตใจ ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่งเราก็ได้พบเห็น อยู่บ่อยๆ เช่น การทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ปัญหาเรื่องยาเสพติด ฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดจิตสำนึกที่ดีทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ดังนั้นการปลูกฝังให้คนมีจิตสำนึกที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การปลูกฝังจิตสำนึกในที่นี้คือ การปลูกฝังจิตใจให้มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม หรือเรียกง่ายๆ ว่า การสร้างจิตสาธารณะ ความหมายของ จิตสาธารณะนั้น ได้มีหลายท่านให้ความหมายไว้มากมาย สรุปใจความสำคัญได้ว่า จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ลักษณะของผู้ที่มีจิตสาธารณะ จะต้องเป็น ผู้ที่ให้และคอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ไม่เห็นแก่ตัว เข้าใจผู้อื่น ไม่เป็นคนใจแคบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แนวทางการสร้างจิตสาธารณะ เป็นการสร้างความรับผิดชอบในตัวเอง หากเราขาดหรือบกพร่อง ก็จะส่งผลกระทบเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย การสร้างจิตสาธารณะสามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเราก่อน  ดังนี้ สร้างวินัยในตัวเอง เราต้องรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในสังคมด้วยความเต็มใจ มองผู้อื่นในแง่ดีRead more about จิตสาธารณะคืออะไร หมายถึงอะไร[…]

การเสียสละคืออะไร จะปลูกฝังเด็กๆได้อย่างไร

การเสียสละคืออะไร จะปลูกฝังเด็กๆได้อย่างไร

จากเหตุการณ์หลายๆ เรื่องที่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิเช่น เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือสุนัขจรจัด หรือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ นั้น จะเห็นได้ว่าสังคมไทยยังมีการเสียสละ มีน้ำใจ ให้กับผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก อยู่ไม่น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากสังคมในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันในด้านต่างๆมากมาย คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ไม่ค่อยคิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ทั้งนี้หากเรารู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น นอกเหนือจากจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขแล้ว ยังทำให้เรามีความสุขในการเป็นผู้ให้ และยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อยอีกด้วย การเสียสละ ถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมควรมี และควรเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆ ของสังคม นั่นก็คือ ครอบครัว ผู้ใหญ่ควรปลูกฝังให้เด็ก รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยความเต็มใจ แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม เช่น การแบ่งปันขนมหรือของเล่นให้กับ พี่ น้อง หรือ เพื่อน เพราะเนื่องด้วยสังคมยุคใหม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้น ความอดทนของคนจึงอาจลดน้อยลงไป จนทำให้การเสียสละของคนในสังคมลดน้อยลงไปด้วย การปลูกฝังเด็กให้รู้จักการเสียสละ ทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจาก ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กๆ เพื่อที่เด็กๆจะค่อยๆ ซึมซับ การเสียสละ ทีละเล็กทีละน้อย ชักชวนให้ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี ให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการที่จะร่วมบริจาคให้เด็กๆRead more about การเสียสละคืออะไร จะปลูกฝังเด็กๆได้อย่างไร[…]