Citizens' Duty

หลักสำคัญพื้นฐานสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดี

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

ศึลธรรมถือว่าเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็นคน เพราะเมื่อไรแล้วที่เราไม่มี จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เราจะขาดความยับยั้งชั่งใจ ประพฤติตัวในทางที่ไม่ดี ดังนั้นคุณสมบัติแรกของการเป็นพลเมืองที่ดีอันดับแรกก็คือการเป็นคนที่มี จริยธรรม

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับประเทศที่มีระบอบการปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมใจ ดังนั้นด้วยจิตสำนึกแล้วการเคารพ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นจึงเป็นพื้นฐานขั้นแรกที่ควรมี หนึ่งก็ครัก ชาติ สองคืออยู่ในศึลธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี และที่สำคัญที่สุดก็คือรักในผู้ปกครองของตัวเอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมาย คือสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับคนหมู่มากที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นใช้ชีวิต ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น หากที่ไดไร้ซึ่งกฏหมายแล้ว ความวุ่นวาย แตกแยก และอาชญากรรมย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการ ปฏิบัติตามกฎหมายคือหน้าที่

About Citizens

About Citizens

พลเมืองคือคำจัดกัดความของบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิชอบตามกฏหมาย ซึ่งเรียกว่านิติบุคคุล การได้รับสิทธิพลเมืองนั้นมีการถือสิทธิในหลายความหมายอาทิ การถือสัญชาติตั้งแต่กำเนิด , การขอสัญชาติผ่านกฎหมาย หรือการขอลี้ถัยโดยขอบตามกฏหมายนั่นเอง การเป็นพลเมืองนั้นตมีกฏหมายซึ่งบัญญัติไว้เป็นบรรทัศฐานเพื่อให้คนหมู่มากอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไร้ซึ่งความวุ่นวาย ดังนั้นพลเมืองทุกคนจึงต้องปฏบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีพร้อมทั้ง จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เชื่อมั่นในศาสนา และรักเคารพในผู้ที่ปกครอง และที่สำคัญที่สุดก็คือการมีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

Main institute

สามสถาบันหลัก ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา
สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์

Sample citizens

พลเมืองตัวอย่างที่เสียสละตัวเองเพื่อประเทศ

"มีใจซื่อถือคำสัตย์ สุจริต เอื้อเฟื้อจิตอันเมตตาประดาผล มองประโยชน์ส่วนรวมกว่าส่วนตน ยึดมงคลนำชีวิตชิด คุณธรรม"

Latest news

 • มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

  เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ประชาชนจะควรจะมีสถานะเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม ก่อนที่จะมาเป็นยุค 4.0 ได้นั้น ก็ต้องเคยผ่านยุค 1.0 – 3.0 ตามลำดับ โดยในยุค “ประเทศไทย 1.0” เป็นยุคของการทำเกษตรกรรม ชาวบ้านสามารถนำพืชผลไปขายเพื่อให้เกิดรายได้ในการดำรงชีพ “ประเทศไทย 2.0 “ เป็นยุคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ประเทศไทยเริ่มมีกำลังในการผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ประเทศไทย 3.0 ที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ เป็นยุคสมัยของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประเทศมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การผลิตให้มีประสิทธิภาพขึ้น เน้นการส่งออกสินค้าขนาดใหญ่อย่าง รถยนต์ เครื่องไฟใช้ฟ้า วัสดุก่อสร้าง แต่การจะเข้าสู่ยุค 4.0 นั้นมันไม่ง่ายเลยเพราะต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายอย่าง แต่หัวใจหลักในการพัฒนาทางสังคมนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักคือ “ประชาชน” ลองมาดูวิธีที่เราจะสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งได้อย่างไร วิธีการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง 1.เสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย เปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเฉื่อยชา เป็นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น หรือ การเปลี่ยนจากการเรียนแบบภาคบังคับ เป็นการเรียนรู้ด้วยความอยากรู้ และระบบการศึกษาแบบเดิมจะต้องเปลี่ยนให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล 2.บ่มเพราะความคิดสร้างสรรค์ หยุดการใช้แนวคิดในการใช้กรอบเข้ามาควบคุม สนับสนุนให้มีการทำงานนอกห้องเรียน มีสิทธิที่จะเห็นต่าง คิดต่าง และทำต่างจากผู้อื่น 3.ปลูกฝังจิตสาธารณะRead more about มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร[…]

  Read more มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

  จิตอาสา 904 คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

  มีหลายคนถามเข้ามาว่า จิตอาสา 904 คืออะไร ทำไมถึงเห็นหลายคนถึงไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้กัน “จิตอาสา 904” เป็นหลักสูตรทีเกิดขึ้นมาเพื่ออบรมเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหลักสูตรจะเน้นในเรื่องราวของรัชกาลที่ 9 โดยโครงการจิตอาสา 904 มีจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มจากความสำเร็จเพียงจุดเล็กๆ ด้วยการทำความสะอาดบ้านของตนเองให้สะอาด ก่อนที่จะกลายมาเป็นโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  Read more จิตอาสา 904 คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร
 • ‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

  ‘พลเมืองดิจิทัล’ จัดเป็นกระแสที่ในปัจจุบันนี้ได้รับแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยแนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน และประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหลัง หลังจากรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะฉะนั้นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคน จึงควรเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวอย่างชาญฉลาดพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Read more ‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?