Citizens' Duty

หลักสำคัญพื้นฐานสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดี

จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม

ศึลธรรมถือว่าเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็นคน เพราะเมื่อไรแล้วที่เราไม่มี จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เราจะขาดความยับยั้งชั่งใจ ประพฤติตัวในทางที่ไม่ดี ดังนั้นคุณสมบัติแรกของการเป็นพลเมืองที่ดีอันดับแรกก็คือการเป็นคนที่มี จริยธรรม

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับประเทศที่มีระบอบการปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งรวมใจ ดังนั้นด้วยจิตสำนึกแล้วการเคารพ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นจึงเป็นพื้นฐานขั้นแรกที่ควรมี หนึ่งก็ครัก ชาติ สองคืออยู่ในศึลธรรมประพฤติตัวเป็นคนดี และที่สำคัญที่สุดก็คือรักในผู้ปกครองของตัวเอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมาย คือสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับคนหมู่มากที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั้นใช้ชีวิต ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น หากที่ไดไร้ซึ่งกฏหมายแล้ว ความวุ่นวาย แตกแยก และอาชญากรรมย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการ ปฏิบัติตามกฎหมายคือหน้าที่

About Citizens

About Citizens

พลเมืองคือคำจัดกัดความของบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิชอบตามกฏหมาย ซึ่งเรียกว่านิติบุคคุล การได้รับสิทธิพลเมืองนั้นมีการถือสิทธิในหลายความหมายอาทิ การถือสัญชาติตั้งแต่กำเนิด , การขอสัญชาติผ่านกฎหมาย หรือการขอลี้ถัยโดยขอบตามกฏหมายนั่นเอง การเป็นพลเมืองนั้นตมีกฏหมายซึ่งบัญญัติไว้เป็นบรรทัศฐานเพื่อให้คนหมู่มากอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไร้ซึ่งความวุ่นวาย ดังนั้นพลเมืองทุกคนจึงต้องปฏบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีพร้อมทั้ง จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม เชื่อมั่นในศาสนา และรักเคารพในผู้ที่ปกครอง และที่สำคัญที่สุดก็คือการมีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี

Main institute

สามสถาบันหลัก ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันชาติ
สถาบันศาสนา
สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์

Sample citizens

พลเมืองตัวอย่างที่เสียสละตัวเองเพื่อประเทศ

"มีใจซื่อถือคำสัตย์ สุจริต เอื้อเฟื้อจิตอันเมตตาประดาผล มองประโยชน์ส่วนรวมกว่าส่วนตน ยึดมงคลนำชีวิตชิด คุณธรรม"

Latest news

 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

  กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากของทุกคน เพราะมันจะทำให้เราทราบว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ อีกทั้งกฎหมายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในสังคม ตั้งแต่ชั้นแรงงานจนถึงชั้นออกนโยบาย แต่เราจะมาว่ากันเรื่องชั้นแรงงานที่แม้ว่าจะต้องทำงานหนักแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ต้องรู้นอกจากความสามารถเรื่องงานแล้วนั่นก็คือ กฎหมายแรงงานเพื่อจะได้รู้เท่าทันนายจ้างและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป     กฎหมายแรงงานเรื่องเวลาทำงาน การทำงานมีการกำหนดตัวบทกฎหมายเอาไว้ชัดเจนว่า นายจ้างจะสามารถกำหนดระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างได้เท่าไร ซึ่งตัวกฎหมายบอกว่า ลูกจ้างจะต้องทำงานไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง แต่ว่าถ้าหากมีวันที่ทำงานน้อยกว่า 8 ชั่วโมง ให้เวลาน้อยกว่าไปทบกับวันอื่นได้ แต่ไม่เกิน 9 ชั่วโมง ส่วนเรื่องวันทำงานจะต้องมีการพักระหว่างวันทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่การกำหนดเวลาทำงานมีเงื่อนไขพิเศษอยู่ตรงที่สาขาวิชาชีพ หากเป็นเฉพาะทางเวลาทำงานจะไม่เหมือนกัน กฎหมายแรงงานกำหนดเอาไว้ว่า หากเป็นงานที่อันตรายต่อสุขภาพ จะทำได้ไม่เกิน  7 ชั่วโมงต่อวัน งานสายปิโตรเคมีทำได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และ งานภาคขนส่งทางบก หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ต้องพักอย่างน้อย 10 ชั่วโมงหลังจากขับขี่งานครั้งสุดท้าย กฎหมายแรงงานเรื่องวันลา การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไร หรือ ใครก็ตาม เป็นเรื่องปกติมากที่จะต้องมีการลาทั้งลาป่วย ลากิจ และลาคลอด ลูกจ้างจะต้องรู้และเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองในการลาด้วย เพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องRead more about สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน[…]

  Read more สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

  ขับรถบนท้องถนนควรรู้กฎอะไรบ้าง

  วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ ถือว่าเป็นคำขวัญที่อาจจะดูเก่าแก่แต่มันก็เป็นวลีที่สะท้อนความจริงได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน ประเทศไทยเราต้องยอมรับกันตามตรงว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากวินัยในการขับขี่ที่ไม่ได้จริงจังมากนัก แต่อีกหนึ่งอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ หรือ ลืม ไม่ได้สนใจกฎหมายจราจรสักเท่าไร เรามาทบทวนกฎหมายจราจรที่อาจจะเคยสอบตอนทำใบขับขี่แล้วลืมไปกันสักหน่อยมีอะไรบ้าง     ไฟจราจร กฎหมายข้อแรก เราขอกลับไปทบทวนในจุดเริ่มต้นแรกของคนขับรถทุกคนรู้กันดีตามตัวหนังสือ แต่ปฏิบัติจริงกลับลืมกันไปเยอะ นั่นก็คือ ไฟจราจร เรารู้กันดีว่า ไฟจราจรมีสามสี สีเขียว หมายถึงผ่านไปได้ สีแดงหมายถึงหยุด แต่สีเหลืองนี่สิ เราเข้าใจกันว่า ไฟเหลืองคือเตรียมที่จะต้องหยุด ต้องชะลอให้พอดีกับเส้น เพื่อไม่ให้เลยข้ามไป เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากรถอีกทางที่พุ่งออกมาก่อนได้ แต่ความจริงพอเป็นไฟเหลือง บางคนก็เร่งให้ผ่านมันก่อนจะแดง บางคนพอเหลืองก็เร่งออกไปก่อนจะเขียว ปรากฏว่าตูม ชนกันกลางสี่แยก เสียเวลาไปอีก คงจะดีหากเราปรับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับไฟเหลือง อัตราความเร็ว เรื่องต่อไปที่เราอาจจะทำผิดกันไม่รู้ตัว เป็นเรื่องอัตราความเร็วที่เดี๋ยวนี้คนขับรถกันเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ หรือแม้แต่รถบรรทุกก็ตามที แต่ว่าที่หยิบเรื่องนี้มาพูดก็เพราะว่าตอนนี้ได้มีการปรับข้อห้ามอัตราความเร็วใหม่แล้วจากสภาพรถใช้งานที่ดีมากขึ้น อัตราความเร็วใหม่ก็คือ รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือ รถโดยสารเกิน 15 คน สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม./ชม.Read more about ขับรถบนท้องถนนควรรู้กฎอะไรบ้าง[…]

  Read more ขับรถบนท้องถนนควรรู้กฎอะไรบ้าง
 • แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

  กฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับประชาชนทุกคน เพื่อที่จะเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ที่สำคัญหากเราทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เราไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดังนั้นหากมีเวลาจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วย ว่าแต่เราจะสามารถหาช่องทางศึกษากฎหมายได้อย่างไร (ไม่นับคนที่ไปเรียนทางนี้โดยตรง)     กระทรวงยุติธรรม หากเราพูดถึงกฎหมาย หนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการให้ความรู้ คำปรึกษาเบื้องต้นให้กับประชาชนได้ เรานึกถึงกระทรวงยุติธรรม เราสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนได้ที่ www.moj.go.th ในนั้นจะมีเอกสาร สื่อมัลติมีเดียว น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายให้เราเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ เอามาอ่านเพลินๆเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายให้มาก แนะนำหนังสือชื่อว่า กฎหมายสามัญประจำบ้าน ปี 2560 เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน อธิบายเป็นภาษาบ้านๆ เข้าใจง่ายตั้งแต่ข้อกระทำผิด จนถึงบทลงโทษมีภาพประกอบชัดเจน อีกเล่ม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับเกษตรกรและประชาชน ด้านในจะเป็นการบอกเล่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และการทำธุรกรรมต่างๆมากมาย นั่นทำให้เราไม่ถูกหลอกได้ด้วย ควรอ่าน แอพพลิเคชั่น ในยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้ หลายคนอาจจะกำลังมองหาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้เราเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้น เรื่องของกฎหมายเองก็เช่นกันได้มีการออกแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับ กฎหมายเอาไว้มากมาย แต่ถ้าหากจะให้เลือกเราขอแนะนำแอพพลิเคชั่นของทางกระทรวงยุติธรรมที่ทำเองเลย ชื่อว่า รู้หมด กฎหมาย เป็นแอพพลิเคชั่นที่ด้านในมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ อ่านข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย และมีการเปิดช่องให้ร้องทุกข์ จนถึงติดตามผลการร้องทุกข์นั้นด้วย เป็นบ่องทางแนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว ดาวน์โหลดได้ทั้ง ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ อีกหนึ่งหน่วยงานที่เราขอแนะนำเลยให้รู้จักกันไว้Read more about แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน[…]

  Read more แนะนำความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน