รู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

สิ่งที่ต้องรู้นอกจากความสามารถเรื่องงานแล้วนั่นก็คือ กฎหมายแรงงานเพื่อจะได้รู้เท่าทันนายจ้างและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป