การเสียสละคืออะไร จะปลูกฝังเด็กๆได้อย่างไร

จากเหตุการณ์หลายๆ เรื่องที่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิเช่น เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือสุนัขจรจัด หรือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ นั้น จะเห็นได้ว่าสังคมไทยยังมีการเสียสละ มีน้ำใจ ให้กับผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก อยู่ไม่น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากสังคมในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันในด้านต่างๆมากมาย คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ไม่ค่อยคิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ทั้งนี้หากเรารู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น นอกเหนือจากจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขแล้ว ยังทำให้เรามีความสุขในการเป็นผู้ให้ และยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อยอีกด้วย

การเสียสละ ถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมควรมี และควรเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆ ของสังคม นั่นก็คือ ครอบครัว ผู้ใหญ่ควรปลูกฝังให้เด็ก รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยความเต็มใจ แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม เช่น การแบ่งปันขนมหรือของเล่นให้กับ พี่ น้อง หรือ เพื่อน เพราะเนื่องด้วยสังคมยุคใหม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้น ความอดทนของคนจึงอาจลดน้อยลงไป จนทำให้การเสียสละของคนในสังคมลดน้อยลงไปด้วย

การปลูกฝังเด็กให้รู้จักการเสียสละ ทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจาก

  1. ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กๆ เพื่อที่เด็กๆจะค่อยๆ ซึมซับ การเสียสละ ทีละเล็กทีละน้อย
  2. ชักชวนให้ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี ให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการที่จะร่วมบริจาคให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการบริจาคสิ่งของนั้นๆ
  3. สอนให้มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือ เพื่อนบ้าน
  4. ชวนเด็กๆ ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ

หากจะแปลความหมายของคำว่า เสียสละ ก็จะหมายถึง การที่เรายอมสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ความสุขส่วนตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นในสังคม ด้วยความเต็มใจ โดยไม่จำเป็นว่าการเสียสละ หรือการแบ่งปันนั้น จะต้องเป็นทรัพย์สิน หรือว่าเงินทอง

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขได้นั้น เราทุกคนจำเป็นต้องมีความ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ความสุขส่วนตัวแค่เพียงเล็กน้อยเท่าที่สามารถทำได้  เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม ถ้าหากเราทุกคน ต่างคนต่างเห็นแก่ตัว สังคมก็จะเดือดร้อน ประเทศชาติก็จะเกิดความวุ่นวายตามมา

นอกเหนือจากการปลูกฝังเด็กให้รู้จักการเสียสละแล้ว ประโยชน์ของการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่สำคัญก็คือ เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง ทำให้เด็กมีมุมมอง ทัศนคติที่ดี ในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต