ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

‘UNICEF’ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองเด็กทั่วโลก มีการดำเนินงานใน 190 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งเขตปกครองพิเศษต่างๆ ทำให้องค์กร ‘UNICEF’ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเด็กเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งให้บุคคลากรในองค์กรสามารถนำความรู้จากหลายๆขนาน ตลอดจนนวัตกรรมจากทั่วโลกมาใช้เพื่อการผสมผสานกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้นทาง ‘UNICEF’ จึงทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ โดยภายใต้การวางแผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนาเร่งรัดในเรื่องของ กฎหมาย , นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความอบอุ่นและท้องอิ่มนอนอุ่นอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ๆเด็กทุกคนที่ขาดโอกาส

UNICEF’ องค์กรช่วยเหลือเด็ก ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก

UNICEF
UNICEF

‘UNICEF’ หรือ องค์กรทุนเพื่อช่วยเด็กแห่งสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1946 เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่เด็กจำนวนหลายล้านคน ซึ่งได้รับความยากลำบากจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากจุดเริ่มต้นถึงแม้สงครามจะจบลงไปเนิ่นนานแล้วหากแต่ ‘UNICEF’ ก็ยังได้ดำเนินงานต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ หากแต่เหล่าเด็กๆที่ยากลำบากก็ยังคงมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัย เพราะฉะนั้น ‘UNICEF’ จึงยังคงยืนหยัดอย่างเข้มแข็งพร้อมเป็นที่พึ่งอยู่เคียงข้างเด็กๆ ตลอดมา

หัวใจสำคัญของภารกิจของ ‘UNICEF’

ส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนมีชีวิตดีขึ้น ได้รับการศึกษามีคุณภาพเหมาะสมตามวัย , ได้รับการดูแลปกป้องจากอันตรายต่างๆ และช่วยผลักดันให้เด็กได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ

‘UNICEF’ ในประเทศไทย

‘UNICEF’ เข้ามาดำเนินงานในแดนสยามเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2491 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยและโภชนาการ นอกจากนี้องค์กร ‘UNICEF’ ยังสนับสนุนโครงการเพื่อกำจัดโรคร้ายในเด็ก , การจัดน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ชนบท , การแจกนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพด เป็นต้น

ตลอดช่วงระยะเวลา 71 ปีที่ผ่านมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไป ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการทำงานของ ‘UNICEF’ สาขาในประเทศไทยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งได้มีการขยายการช่วยเหลือไปจนถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัย , สุขภาพ รวมทั้งสิทธิเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก

แตกต่างแต่รวมเป็นหนึ่ง

โดยองค์กร ‘UNICEF’ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ เพราการศึกษาจะช่วยทำให้เด็กมีอนาคตที่ดีขึ้นได้ และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองต่อไป เพราะฉะนั้นทาง ‘UNICEF’ จึงจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้มีการจัดในเรื่องการศึกษาตามวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กข้ามชาติ รวมทั้งผลักดันในเรื่องของการสร้างความเคารพในความแตกต่าง อันหลากหลายอีกด้วย