คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง

 

การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ผู้นำ หากเรามีผู้นำที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือ ไม่มีความสามารถมากพอ ขาดความยุติธรรม อคติกับเพื่อนร่วมทีม ก็เป็นการยากที่จะทำให้งานสำเร็จออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้นำ คือ ผู้ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน โดยมีความยุติธรรม ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีอคติ

ผู้นำที่ดีต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าคนอื่น รู้จักปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นตัวอย่างที่ดี รับผิดชอบในงานของตนเองและลูกน้องไม่โยนความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขและป้องกันปัญหา สอนงานเป็น คอยส่งเสริม ให้กำลังใจลูกน้องอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องมีดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ถึงกับต้องรู้มากกว่าลูกน้อง แต่ผู้นำควรจะให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ให้กับลูกน้องได้ หากผู้นำไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้ ก็จะทำให้ลูกน้องไม่มีความเชื่อมั่นและขาดความนับถือในที่สุด
  2. เป็นผู้ที่ลูกน้องให้ความไว้วางใจ สามารถปกป้องลูกน้องได้ ในยามที่ลูกน้องทำผิดพลาด และเมื่อรับปากทำสิ่งใดแล้ว ก็ควรทำให้ได้
  3. ผู้นำต้องเป็นคนดี มีความยุติธรรม แม้ว่าผู้นำจะมีความสามารถมากแค่ไหนก็ตาม หากเป็นคนไม่ดี ลูกน้องก็ไม่อยากร่วมงานด้วย เพราะเนื่องจากไม่รู้ว่าแนวคิดของผู้นำจะมีผลประโยชน์อันใดแอบแฝงอยู่หรือไม่
  4. ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายอย่างชัดเจน
  5. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม
  6. สร้างกำลังใจ แรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกน้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนที่ได้กำหนดไว้
  7. ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจผลงานของลูกน้อง ว่าคนไหนทำได้หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งสนับสนุนให้ลูกน้องได้มีการพัฒนาความสามารถให้เพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  8. ผู้นำที่ดีต้องมีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ เพื่อที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
  9. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับ
  10. ผู้นำที่ดีควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกน้อง

การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับทีมงานที่มีคุณภาพ โดยมีผู้นำทีม เป็นผู้ควบคุมดูแล ผลักดัน สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ หากองค์กรต่างๆ อยากประสบความสำเร็จก็ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาผู้นำ ให้มีความรู้ ความสามารถ ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง เพื่อที่องค์กรจะได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป