จิตอาสา 904 คืออะไร และมีความเป็นมาอย่างไร

มีหลายคนถามเข้ามาว่า จิตอาสา 904 คืออะไร ทำไมถึงเห็นหลายคนถึงไปเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้กัน “จิตอาสา 904” เป็นหลักสูตรทีเกิดขึ้นมาเพื่ออบรมเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยหลักสูตรจะเน้นในเรื่องราวของรัชกาลที่ 9 โดยโครงการจิตอาสา 904 มีจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มจากความสำเร็จเพียงจุดเล็กๆ ด้วยการทำความสะอาดบ้านของตนเองให้สะอาด ก่อนที่จะกลายมาเป็นโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ทำไมถึงต้องเป็นรหัส 904

ในหน่วยงานตำรวจและทหารจะมีรหัสที่ใช้กันแทน ซึ่งแต่ละรหัสก็เป็นตัวแทนของเชื้อพระวงศ์ ได้แก่

  • รหัส 901 – พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • รหัส 902 –  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • รหัส 903 – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  • รหัส 904 – สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

จิตอาสา 904 มีกี่ประเภท

จิตอาสาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หนึ่ง “จิตอาสาพัฒนา” เป็นจิตอาสาที่ช่วยพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้คน ประเภทที่สอง คือ “จิตอาสาภัยพิบัติ” คอยเฝ้าระวังภัยอันตราย เตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สุดท้ายคือ “จิตอาสาเฉพาะกิจ” เป็นจิตอาสาที่ในงานพิธี หรือโอกาสต่างๆ คอยให้ความช่วยเหลือในการเตรียมสถานที่ รวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อย โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรหลักประจำ และหลักสูตรพิเศษที่ใช้เวลาอบรมนาน 3 เดือน

หลักสูตรหลักประจำ

เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้แปลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวิทยากรชำนาญการด้านต่างๆ มาให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยจะวิชาการเรียนรู้เป็น 6 หมวด ได้แก่

  1. 1.วิชาทหาร เป็นการฝึกทักษะทางร่างกาย ให้มีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง รู้ระเบียบหน้าที่วินัยทางการทหาร สามารถวางแผนได้อย่างเป็นระบบ
  2. 2.วิชาการอบรมความรู้ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจว่าในอดีตเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้าง โดยเฉพาะความเหน็ดเหนื่อยของพระมหากษัตริย์ที่ต้องแบกภาระในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย
  3. 3.วิชาการอบรมความรู้ เพิ่มพูนความรู้ด้านจิตอาสา เพื่อสามารถที่จะนำไปอบรมแก่บุคลากรให้เป็นจิตอาสาทั้ง 3 ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. 4.วิชาชีพ มีให้เลือกเรียนได้หลายวิชา ไม่ว่าจะเป็น ชางไฟ ช่างไม้ ช่างประปา ช่างสี ช่างแกสลัก การทำอาหารไทย การทำขนมไทย การจัดดอกไม้สด ฯลฯ สามารถเลือกเรียนได้เพียง 1 วิชา
  5. 5.วิชาศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 4 ข้อ ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ หลักปรัชญาพอเพียง เพื่อให้เข้าใจหลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพ
  6. 6.การฝึกปฏิบัติจริง ลงพื้นที่ดูหน้างานจริง เพื่อให้รู้ว่าปัญหาของประชาชน หรือเกษตรมีอะไรบ้าง สามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างไร โดยจะนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้เพื่อปฏิบัติจริง

ทำไมถึงต้องฝึกอบรมจิตอาสา

สาเหตุที่ต้องฝึกอบรมก็เพื่อที่จะให้เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของสังกัด สามารถที่จะเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยมีความทักษะในการเป็นผู้นำสูง สามารถนำทีมหรืออบรมจิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ดำเนินภารกิจทั้ง 3 ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนให้เข้าใจได้ง่าย