พลเมืองที่เข้มแข็ง

หน้าที่พลเมือง

มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร อละมีประโยชน์อย่างไร