‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

‘พลเมืองดิจิทัล’ จัดเป็นกระแสที่ในปัจจุบันนี้ได้รับแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยแนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน และประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหลัง หลังจากรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะฉะนั้นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคน จึงควรเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวอย่างชาญฉลาดพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณลักษณะพึงประสงค์ของ ‘พลเมืองดิจิทัล’

พลเมืองดิจิทัล
พลเมืองดิจิทัล
  1. เข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้อื่น

ผู้ใช้เทคโนโลยีควรมีความเข้าใจว่าบุคคลในแต่ล่ะคน มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ‘พลเมืองดิจิทัล’ ที่ดีจึงไม่ควรดูหมิ่นบุคคลผู้ขาดทักษะ แต่ต้องช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงที่จะทำให้สังคมนั้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์พร้อม

  1. เป็นผู้ประกอบกิจการ ผู้บริโภคที่มีความซื่อสัตย์

ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคทำธุรกรรม , ซื้อของออนไลน์ ได้อย่างง่ายดาย เพราะฉะนั้นพลเมืองยุคดิจิตอลจำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรมประจำใจ เช่น ไม่ซื้อ – ขายตลอดจนทำธุรกรรมผิดกฎหมาย เช่น การดาวน์โหลดเพลงเถื่อน , ภาพยนตร์เถื่อน เป็นต้น ประกอบกิจการและทางด้านผู้ประกอบกิจการเองก็ต้องประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ผลักดันกิจการของตัวเองรุ่งเรืองในทางถูกต้อง อย่าใช้เทคโนโลยีหลอกลวงผู้อื่นให้ซื้อสินค้า หรือบริการไร้คุณภาพ เป็นต้น

  1. เป็นผู้ส่งสาร รับสารที่มีมารยาท

รูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา จากรูปแบบการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตสะดวก , รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงไปได้ทั่วโลก เช่น E-Mail หรือ Social Media หลากหลายประเภท หากแต่ปัจจุบันมีผู้ใช้การสื่อสารดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม เช่น ต้องการกลั่นแกล้งผู้อื่น , หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือส่งสารที่มีทำให้สังคมเกิดความแตกแยก เพราะฉะนั้นพลเมืองดิจิตอลจะต้องมีมรรยาท รวมทั้งยอมรับต่อการกระทำของตนในโลกออนไลน์

  1. เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบ

ปัจจุบันนี้การทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดในรูปแบบต่างๆ อันมีลักษณะเป็นอาชญากรรม เช่น การลักขโมย รวมทั้งการทำจารกรรมข้อมูลประเภทต่างๆ  รวมทั้งมาตรการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ

  1. ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อสุขภาพ

การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ขาดความเหมาะสม สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม เช่น การอดนอน , ความเครียดต่อสุขภาพจิต รวมทั้งอาจก่อให้เกิดการสูญสิ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ เพราะฉะนั้นพลเมืองยุคดิจิตอลจะต้องควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตให้มีความเหมาะสม เพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งดี ทำให้โลกของมนุษย์เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยผลักดันความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันพร้อมพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้ใช้งานที่มีคุณภาพต่อไป