สิทธิหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ มีอะไรบ้าง

สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่รู้จักกันในนาม “สิทธิ30 บาท หรือสิทธิบัตรทอง”

ประกัน

 

รัฐบาลจัดให้มีการเปิดกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทยได้เข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเสริมการป้องกัน สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค และการดำรงชีวิต

ประกัน

 

ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2545 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธาน

ประกัน

 

การลงทะเบียน การใช้สิทธิ

การลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการเลือกหน่วยในการบริการแบบประจำ มีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ

1.) การลงทะเบียนแบบรายบุคคล เพื่อเลือกหน่วยบริการประจำหรือขอแลกเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ

2.) การลงทะเบียนแบบเฉพาะกลุ่ม
– ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังเรียนและอาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน
– ในกลุ่มของทหารในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ดำเนินการด้วยกรมการแพทย์ของทหาร กระทรวงกลาโหม

3.) การลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิ ตามมติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมอบให้ กลุ่ม สปสช.เป็นคนดำเนินการ
– กรณี เด็กแรกเกิด 0 – 5 ขวบ
– กรณี บุคคลหมดสิทธิหรือสิ้นสุดในเรื่องของสวัสดิการพยาบาลข้อราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสุขภาพอื่นๆ ที่รัฐจัดการให้
– กรณี หน่วยบริการประจำที่บุคคลนั้นได้ลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว หรือถอนตัว และพ้นจากหน่วยบริการประจำ
– กรณี เปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน หน่วยงานบริการกลับไปยังภูมิลำเนา หรือผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่ถูกพ้นโทษ (ผู้พ้นโทษต้องขังในเรือนจำ) / ทหารที่ปลดประจำการ

การตรวจสอบสิทธิ
เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ทุกคนต้องตรวจสอบสิทธิและรู้หน่วยบริการประจำของตัวเอง โดยสามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี้

1. ทำการติดต่อด้วยตัวเอง ในวันและเวลาทำการของราชการ

พื้นที่ต่างจังหวัด
– หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีที่เรียกกันว่า สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกของชุมชน โรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
– สำนักงานสาธารณสุขของจังหวัด
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1-12

• พื้นที่กรุงเทพมหานคร
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1330 และกด2 ตามด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกด # กดโทรออก

* : ค่าบริการโทรศัพท์ตามโปรโมชั่นสำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน- ในกรณีที่เป็นโทรศัพท์บ้านหรือ แบบตู้โทรศัพท์สาธารณะ คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท ทั่วประเทศ

3. ผ่านระบบ คิวอาร์โค้ด จากทางเว็บไซต์

– www.nhso.go.th
– App ของ สปสช.
การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถยื่นขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถัดไป) โดยต้องนำเอกสารการลงทะเบียน และมาติดต่อด้วยตัวเองได้ที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล ของรัฐใกล้บ้าน สำนักสาธารณสุข จังหวัด สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13 หรือจะเป็นสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับลงทะเบียน ในวันเวลาราชการ

การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุข

1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยงานประจำของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิหลักประกันฯ ก่อนได้รับบริการ
3. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แสดงสำเนาสูติบัตร หรือใบเกิด
กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ถ้ามีผู้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย และอยู่ไกลจากหน่วยงานบริการประจำสิทธิ สามารถใช้สิทธิเข้ารับการบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดตามความเหมาะสมแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
กรณีเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงแก่ชีวิต
ผู้เจ็บป่วยจนถึงแก่ชีวิต ที่จำเป็นต้องการรักษาอย่างทันเหตุการณ์ เพื่อการรอดชีวิต สามารถเข้ารักษาพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประชาชนเพื่อแสดงตนเพื่อรับการบริการ จะรับการรักษาอย่างทันท่วงที จากนั้นโรงพยาบาลที่รับการรักษาจะส่งตัวไปที่ หน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเตรียมพร้อมในการรักษาต่อไป

*อาการที่คุกคามกับการทำงานของระบบอวัยวะที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ สมอง หัวใจ ระบบหายใจ จะต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น โรคลมชัก / แขน ขา อ่อนแรง / มีเลือดออกตามร่างกายและห้ามเลือดไม่หยุด / มีภาวะการขาดน้ำในร่างกายอย่างรุนแรง / หัวใจหยุดเต้น / เป็นลมหมดสติ / หอบอย่างรุนแรง มีไข้สูงแบบวิกฤติ เป็นต้น