แนะนำอาชีพ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยแต่ล่ะระดับก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ครอบคลุมตำแหน่งงานต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานในเทศบาล โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคหรือวิชาการ จัดทำสรุปรายงาน เพื่อยื่นรองขอในการดำเนินการตามกฎหมายพร้อมระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันระงับอัคคีภัย , ภัยธรรมชาติ รวมทั้งสาธารณภัยอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น อุทกภัย , วาตภัย , การป้องกันฝ่ายพลเรือน หรือการปฏิบัติงานอื่นๆอันเกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

ป้องกันพร้อมระงับอัคคีภัย , ภัยธรรมชาติ แบบปฏิบัติการณ์ค่อนข้างยาก จำเป็นต้องปฏิบัติโดยมีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีความชำนาญงานค่อนข้างสูง คอยป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ ช่วยระงับอัคคีภัยอย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการลุกลามออกไป ช่วยลดอันตรายรวมทั้งความเสียหายอันเกิดจากเพลิงไหม้ ป้องกันพร้อมบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย , วาตภัย ช่วยอพยพผู้ประสบภัย อพยพทรัพย์สิน ทำการฟื้นฟูสิ่งชำรุดเสียหายให้กลับสภาพเดิม เป็นต้น

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3

มีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่สูงเท่าไหร่ คือ รับผิดชอบงานดับเพลิงจากควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง คอยสรุปรายงาน พร้อมดำเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิง ซึ่งยากพอสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาในการควบคุมงาน เป็นต้น

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4

ระดับหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือการดับเพลิงค่อนข้างยาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ หรือตรวจสอบบางครั้งก็พิจารณาสรุปรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เป็นต้น

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5
หัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก มีความรับผิดชอบสูงมาก รับผิดชอบงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัย สาธารณภัย มีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดับเพลิงแบบค่อนข้างยาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบ หรือตรวจบางครั้ง นอกจากนี้ยังคอยติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกน้อง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6

 

 

หัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมาก คอยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวนมากพอสมควร โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ นอกจากนี้ยังพิจารณาเขียนความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการในการป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต้องใช้ความชำนาญในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามได้รับแต่งตั้งออกไปให้ความรู้ฝึกอบรมรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ใต้บังคับ เป็นต้น

โดยในแต่ล่ะระดับก็มีความชำนาญมากน้อยต่างกัน จวบจนถึงใช้ความสามารถในการบรรจุเข้าตำแหน่งอันแตกต่างกันด้วย