This Theme Supports a Custom FrontPage

มาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

มาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการ หลายๆคนอาจเคยได้ยินกับคำนี้ แต่เมื่อจากราชการในกรณีที่เกษียณอายุราชการ ไปแล้วละเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรในการตอบแทนบ้าง  “เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ” ในทุกตำแหน่งนั้น มีกฎหมายกำหนดการเกษียณอายุราชการไว้เป็นการเฉพาะ  โดยได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ พ.ศ.2494 ที่ได้กำหนดเอาไว้ว่า “ข้าราชการซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วเป็นอันพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์” โดยทั่วไปแล้วคนทั่วไปจะเรียกข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วว่า “ข้าราชการบำนาญ” ในภาษากฎหมายนั้นจะใช้คำว่า “ผู้รับบำนาญ” จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางราชการหลายอย่างด้วยกัน เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทำงานกับราชการมาจวบจนเกษียณอายุของการทำงาน เพื่อให้มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณนั้น ทางราชการจึงได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆกับผู้เกษียณราชการ เงินบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. สำหรับผู้ที่รับบำนาญนั้น ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ หรือ กบช. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 หรือเคยเป็นสมาชิก กบข. มีสิทธิและสามารถที่จะเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญได้ จะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นเงินที่ทางราชการนั้นได้ทำการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยที่จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ -บุตรโดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี สามารถที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษา  ของบุตรได้ไม่เกิน  3  คน -สถานศึกษาที่บุตรเข้าเรียนและสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เท่านั้น -เงินที่จ่ายไปนั้นสามารถนำมาใช้สิทธิ์ในการเบิกคืนได้Read more about มาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ[…]