This Theme Supports a Custom FrontPage

สิทธิหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ มีอะไรบ้าง

สิทธิหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ มีอะไรบ้าง

สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่รู้จักกันในนาม “สิทธิ30 บาท หรือสิทธิบัตรทอง”

ประกัน

 

รัฐบาลจัดให้มีการเปิดกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทยได้เข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเสริมการป้องกัน สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค และการดำรงชีวิต

Read more about สิทธิหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ มีอะไรบ้าง

มาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

มาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการ หลายๆคนอาจเคยได้ยินกับคำนี้ แต่เมื่อจากราชการในกรณีที่เกษียณอายุราชการ ไปแล้วละเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรในการตอบแทนบ้าง  “เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ” ในทุกตำแหน่งนั้น มีกฎหมายกำหนดการเกษียณอายุราชการไว้เป็นการเฉพาะ  โดยได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ พ.ศ.2494 ที่ได้กำหนดเอาไว้ว่า “ข้าราชการซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วเป็นอันพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์” โดยทั่วไปแล้วคนทั่วไปจะเรียกข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วว่า “ข้าราชการบำนาญ” ในภาษากฎหมายนั้นจะใช้คำว่า “ผู้รับบำนาญ” จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางราชการหลายอย่างด้วยกัน เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทำงานกับราชการมาจวบจนเกษียณอายุของการทำงาน เพื่อให้มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณนั้น ทางราชการจึงได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆกับผู้เกษียณราชการ เงินบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. สำหรับผู้ที่รับบำนาญนั้น ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ หรือ กบช. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 หรือเคยเป็นสมาชิก กบข. มีสิทธิและสามารถที่จะเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญได้ จะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นเงินที่ทางราชการนั้นได้ทำการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือผู้ที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยที่จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ -บุตรโดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี สามารถที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษา  ของบุตรได้ไม่เกิน  3  คน -สถานศึกษาที่บุตรเข้าเรียนและสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เท่านั้น -เงินที่จ่ายไปนั้นสามารถนำมาใช้สิทธิ์ในการเบิกคืนได้Read more about มาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ[…]

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากของทุกคน เพราะมันจะทำให้เราทราบว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ อีกทั้งกฎหมายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในสังคม ตั้งแต่ชั้นแรงงานจนถึงชั้นออกนโยบาย แต่เราจะมาว่ากันเรื่องชั้นแรงงานที่แม้ว่าจะต้องทำงานหนักแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ต้องรู้นอกจากความสามารถเรื่องงานแล้วนั่นก็คือ กฎหมายแรงงานเพื่อจะได้รู้เท่าทันนายจ้างและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป     กฎหมายแรงงานเรื่องเวลาทำงาน การทำงานมีการกำหนดตัวบทกฎหมายเอาไว้ชัดเจนว่า นายจ้างจะสามารถกำหนดระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างได้เท่าไร ซึ่งตัวกฎหมายบอกว่า ลูกจ้างจะต้องทำงานไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง แต่ว่าถ้าหากมีวันที่ทำงานน้อยกว่า 8 ชั่วโมง ให้เวลาน้อยกว่าไปทบกับวันอื่นได้ แต่ไม่เกิน 9 ชั่วโมง ส่วนเรื่องวันทำงานจะต้องมีการพักระหว่างวันทำงานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน แต่การกำหนดเวลาทำงานมีเงื่อนไขพิเศษอยู่ตรงที่สาขาวิชาชีพ หากเป็นเฉพาะทางเวลาทำงานจะไม่เหมือนกัน กฎหมายแรงงานกำหนดเอาไว้ว่า หากเป็นงานที่อันตรายต่อสุขภาพ จะทำได้ไม่เกิน  7 ชั่วโมงต่อวัน งานสายปิโตรเคมีทำได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน และ งานภาคขนส่งทางบก หากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ต้องพักอย่างน้อย 10 ชั่วโมงหลังจากขับขี่งานครั้งสุดท้าย กฎหมายแรงงานเรื่องวันลา การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไร หรือ ใครก็ตาม เป็นเรื่องปกติมากที่จะต้องมีการลาทั้งลาป่วย ลากิจ และลาคลอด ลูกจ้างจะต้องรู้และเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองในการลาด้วย เพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องRead more about สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน[…]