This Theme Supports a Custom FrontPage

มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ประชาชนจะควรจะมีสถานะเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคม ก่อนที่จะมาเป็นยุค 4.0 ได้นั้น ก็ต้องเคยผ่านยุค 1.0 – 3.0 ตามลำดับ โดยในยุค “ประเทศไทย 1.0” เป็นยุคของการทำเกษตรกรรม ชาวบ้านสามารถนำพืชผลไปขายเพื่อให้เกิดรายได้ในการดำรงชีพ “ประเทศไทย 2.0 “ เป็นยุคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ประเทศไทยเริ่มมีกำลังในการผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศ หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ประเทศไทย 3.0 ที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ เป็นยุคสมัยของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประเทศมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การผลิตให้มีประสิทธิภาพขึ้น เน้นการส่งออกสินค้าขนาดใหญ่อย่าง รถยนต์ เครื่องไฟใช้ฟ้า วัสดุก่อสร้าง แต่การจะเข้าสู่ยุค 4.0 นั้นมันไม่ง่ายเลยเพราะต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายอย่าง แต่หัวใจหลักในการพัฒนาทางสังคมนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักคือ “ประชาชน” ลองมาดูวิธีที่เราจะสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งได้อย่างไร วิธีการสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง 1.เสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย เปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเฉื่อยชา เป็นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น หรือ การเปลี่ยนจากการเรียนแบบภาคบังคับ เป็นการเรียนรู้ด้วยความอยากรู้ และระบบการศึกษาแบบเดิมจะต้องเปลี่ยนให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล 2.บ่มเพราะความคิดสร้างสรรค์ หยุดการใช้แนวคิดในการใช้กรอบเข้ามาควบคุม สนับสนุนให้มีการทำงานนอกห้องเรียน มีสิทธิที่จะเห็นต่าง คิดต่าง และทำต่างจากผู้อื่น 3.ปลูกฝังจิตสาธารณะRead more about มารู้จัก พลเมืองที่เข้มแข็ง คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร[…]

‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

‘พลเมืองดิจิทัล’ จัดเป็นกระแสที่ในปัจจุบันนี้ได้รับแพร่กระจายไปทั่วโลก โดยแนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในเกือบทุกด้าน และประเทศไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังหลัง หลังจากรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เพราะฉะนั้นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคน จึงควรเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวอย่างชาญฉลาดพร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ Read more about ‘พลเมืองดิจิทัล’ คือ อะไร และมีที่มาอย่างไร ?

ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก

‘UNICEF’ มีหน้าที่ในการดำเนินงาน คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองเด็กทั่วโลก มีการดำเนินงานใน 190 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งเขตปกครองพิเศษต่างๆ ทำให้องค์กร ‘UNICEF’ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเด็กเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อันหลากหลาย ซึ่งให้บุคคลากรในองค์กรสามารถนำความรู้จากหลายๆขนาน ตลอดจนนวัตกรรมจากทั่วโลกมาใช้เพื่อการผสมผสานกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้นทาง ‘UNICEF’ จึงทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ โดยภายใต้การวางแผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนาเร่งรัดในเรื่องของ กฎหมาย , นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความอบอุ่นและท้องอิ่มนอนอุ่นอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ๆเด็กทุกคนที่ขาดโอกาส Read more about ความเป็นมาขององค์กร UNICEF อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก